פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ וחברות הבנות שלה (יחד: "החברה") הינה הקבוצה הוותיקה והמובילה בישראל בתחום משאבי האנוש אשר מקיפה את כל תחומי פעילות משאבי האנוש במשק הישראלי ועוסקת במתן שירותי ייעוץ אסטרטגי וארגוני, שירותי אבחון ומיון לשוק התעסוקה, ייעוץ ניהולי ופיתוח מנהלים. בהיותה המובילה בתחומה, שואפת החברה לקיים תרבות עסקית נאותה ולהבטיח שעובדיה, מנהליה ונושאי המשרה בה יפעלו בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות כנה ומוסרית, במסגרת מילוי תפקידם בחברה.

מאז היווסדה ניהלה החברה את ענייניה לטובת לקוחותיה מתוך אמונה כי עובדי החברה מסורים למטרות המקצועיות ומבצעים את עבודתם למען קידום החברה וקידום האינטרסים של בעלי המניות בחברה. קוד ההתנהלות של עובדי החברה (להלן: "הקוד האתי") מתאר את הערכים, העקרונות וכללי ההתנהגות המחייבים את עובדי החברה בפעולותיהם החל מהמנכ"ל ועד אחרון העובדים. פעילות החברה כוללת את יחסי הגומלין בין עובדי החברה לבין עצמם ובין החברה לבין בעלי מניותיה, ספקים, לקוחות ונותני שירותים.

הקוד האתי לא נועד לכסות על כל המצבים של עשה ו/או אל תעשה, אלא לספק מסגרת של כיווני פעולה בחיי היום יום השוטפים ובהיתקלות במצבי משבר. העקרונות האתיים מנחים אותנו לצעוד בדרך בה אנו ממשים את החזון, המטרות והיעדים של החברה ולקבל החלטות עסקיות אתיות, בהתאם לדרישות החוק. במקרה של ספק, כל עובד יפעיל שיקול דעת ויפעל בהתאם למטרות הארגון ומתוך הכרה והבנה כי קידום הנושא עליו הוא מופקד הינו חלק ממטרות ויעדי החברה כולה.

על כולנו להבין כי רק בביצוע נכון של הדברים המוטלים עלינו נוכל לשרת נכון את לקוחות החברה כגוף מרכזי, מקצועי, ומוביל בתחומו.  ככלל, העובדים יעמידו את האינטרסים של החברה, לפני האינטרסים האישיים או אחרים.

שמירה על פעילות עסקית חוקית

המנהלים והעובדים בפילת יפעלו בהתאם למלוא הוראות הדין החלות עליהם, מתוך מחויבות ומודעות  לשמירה על אמות המידה הניהוליות הגבוהות ביותר, ומתוך נאמנות, יושרה, אמינות, והגינות. החברה, עובדיה ומנהליה מחויבים לעמוד בסטנדרטים שנקבעו בארגון ושואפים לעמוד במשימות תכנית העבודה כפי שאושרו ע"י דירקטוריון החברה, במקצועיות ובמיומנות.

סודיות

​במשך השנים הצטברו בחברה ידע וניסיון בתחומים בהם החברה פועלת וחלקם ייחודיים לחברה ונותנים לה יתרון על פני מתחריה. הידע הנצבר הינו חלק מהסודות העסקיים והמסחריים של החברה ועובדי החברה מחויבים לשמור על סודותיה העסקיים והמסחריים, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת חשיפתם לאחרים, הן בתוך החברה והן מחוצה לה. הסודות העסקיים כוללים, בין השאר, מידע על לקוחות וגורמים שונים עמם החברה בקשרים, מסמכי החברה, תכניות עסקיות ואסטרטגיות. כן יקפידו עובדי החברה שלא לספק מידע אודות החברה לכלי התקשורת, לא להתבטא ביחס אליה, למוצריה, מתחריה או לקוחותיה בכל אופן שהוא, לרבות ברשתות החברתיות, ללא אישור מראש של הממונה עליהם. ככל שקיימת חובה לגלות את המידע מכוח חוק, עובדי החברה נדרשים לפנות לממונה עליהם לשם קבלת הנחיות נוספות, ובמידת הצורך ולאחר קבלת אישור הממונה, לגלות את המידע לגורם המוסמך לפי החוק, תוך שמירת סודיות לגבי אותו חלק המידע עליו לא חלה חובת גילוי.

סודיות מידע של לקוחות

עובדי החברה מחויבים לשמור בסודיות על כלל המידע שנחשף בפניהם במסגרת עבודתם אצל הלקוח. במסגרת זו,  העובד לא ישתף מידע אליו נחשף במסגרת עבודתו, לרבות לא בציבור, לא לעובדים ו/או יועצים אחרים של הלקוח (למעט באישור הלקוח) ולא בתוך החברה. עובד החברה, הנחשף לתהליכים פנים ארגוניים אצל הלקוח כמו גם לקשיים ולאתגרים אצלו, מחויב לנאמנות מלאה ועבודה בהתאם לנהלי הלקוח. במקרה בו טובת הלקוח, אינה עולה בקנה אחד עם טובת החברה, יציג העובד את הנושא לידיעת הממונה עליו, ובמידה והדבר נדרש גם לממונה על הקוד האתי.

חדשנות ויוזמה

עולם התעסוקה משתנה ללא הכר. מקצועות חדשים נולדים. תפיסות ארגוניות משתנות. סגנונות ניהול הופכים את עורם. וכולם מתבססים על מידע מקיף, מאורגן וזמין בכל עת. העתיד כבר כאן – ומי שיידע כיצד להתנהל נכון במציאות של היום, ייהנה מיתרון משמעותי. בחברה העובדים והמנהלים מחויבים להוביל אנשים וארגונים בצליחת התמורות המהפכניות של עולם התעסוקה הנוכחי, מחויבים לשיפור ביצועים, ליוזמה ותעוזה לשנות, לצמוח ולעודד יזמות של חדשנות מתמדת.

מניעת ניגוד עניינים

​עובדי החברה יקבלו החלטות לטובת האינטרסים של החברה, וימנעו ממצבים בהם הם עשויים להימצא בניגוד עניינים. ניגוד עניינים הינו העמדת אינטרסים אישיים של העובד או קרובו (לרבות אינטרסים חברתיים וכלכליים) על פני האינטרסים של החברה. עובדי החברה יימנעו מקשרים מסחריים פרטיים עם גורמים עסקיים עימם הם קשורים במסגרת עבודתם, למעט ספקי שירות ציבוריים עמם הם מתקשרים על מנת לקבל שירות לצורך אישי.

אמינות הדיווח

עובדי החברה מחויבים להקפיד על דיווח אמין, מדויק ומלא בכל הקשור לפעילותם. על העובד החובה לדווח בשקיפות מלאה, ולמסור בצורה מלאה כל נתון שאליו יידרש בתוך החברה, בין אם הוא כלכלי, חברתי או סביבתי, באופן מדויק ומסודר, וישקף נאמנה את הנעשה בתוך החברה.

אמון

לחברה מחויבות לפעול באמינות עם בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה, עובדיה, הציבור וכל יתר הגורמים הנמצאים עמה בקשרים מסחריים. לפיכך, עובדי החברה ימנעו ממעשים שיש בהם הטעיה או מרמה ויפעלו בהתאם לכל ההתחייבויות ההסכמיות, העסקיות והאתיות בהן התחייבה החברה. עובדי החברה אינם מוסמכים ליטול התחייבויות בשם החברה או למסור הצהרות בשמה, למעט עובדים מסוימים להם ניתנו הרשאות וזכויות חתימה מסוימות על ידי דירקטוריון החברה.

איסור לנצל הזדמנויות עסקיות של החברה ואיסור תחרות

​עובדי החברה יימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה, ויימנעו מניצול אפשרות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לטובתם או לטובת בני משפחתם או מקורבים אחרים שלהם, במישרין או בעקיפין. עובדים המקיימים קשרים עסקיים מטעם החברה עם נותני שירותים שונים הקשורים לחברה, יקפידו על העמדת טובת החברה על פני שיקולי טובתם האישית או טובת בן משפחה או מקורב אחר שלהם.

מניעת שוחד ושחיתות

החברה מחויבת לנהל את עסקיה בהתאם לעקרונות מחמירים של אתיקה, מניעת שחיתות ושל אי מתן שוחד. שוחד שחיתות מנוגדים לערכי הליבה של החברה והחברה נוקטת במדיניות של "אפס סובלנות" כלפי כל עובד שידו נגועה בשחיתות, ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מי מעובדיה אשר יפעל בניגוד לעקרונות אלו.

בהתאם, עובדי החברה ו/או הפועלים בשמה מנועים ממתן שוחד ו/או הבטחה של דבר מה בעל ערך, בכוונה להשיג יתרון עסקי או יתרון אחר, ונאסר עליהם לתת הטבות הנאה כלשהן לכל גורם שהוא, לרבות ללקוחותיה הפרטיים וללקוחותיה שהינם עובדי ציבור, באופן ישיר או עקיף, על מנת לקדם עסקאות, זכיה במכרזים או על מנת להשיג כל יתרון אחר. במידה והחברה תחליט על הענקת מתנות סימליות באירועים מיוחדים בהתאם למקובל בחברה, יינתנו אלה רק על ידי עובדים המורשים לכך, אשר יקפידו על קיום נוהלי החברה והוראות הדין בקשר לכך.  כמו כן, עובדי החברה לא יקבלו טובות הנאה ו/או מתנות מגורמים עסקיים עימם קשורה החברה, למעט מתנות סמליות מקובלות בעלות ערך כספי נמוך, הניתנות לסיווג כיחסי ציבור ו/או קידום מכירות.

שוויון הזדמנויות בעבודה ומניעת אפליה והטרדה

​לחברה מחויבות איתנה למתן הזדמנות שווה בכל היבטי התעסוקה, וכן איסור מוחלט של כל אפליה או הטרדה מכל סוג שהוא. כל החלטות החברה ופעולותיה הינן ענייניות ואינן לוקחות בחשבון מאפיינים אסורים כגון מגדר, גיל וכדומה. החברה אוסרת על אפליה בתהליכי הבחירה, ההכשרה והקידום במקום העבודה, ומבססת את ההחלטות הקשורות להיבטי העסקה על הצרכים העסקיים של החברה, כישורי תפקיד, יכולות ותחום ההתמחות של העובדים.

​עובדי החברה הממונים על עובדים אחרים, לא ינצלו מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודה, ויימנעו מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים להם. עובדי החברה לא ינצלו את מעמדם בחברה לקידום עניינים אישיים שלהם או של צד אחר.

החברה מתנהלת בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998. כל עובדי החברה מחויבים לפעול על פי תקנון הטרדה מינית אשר אומץ על ידי החברה.

העסקת קרובים

החברה סבורה כי חברים וקרובי משפחה של העובדים הם מקור טוב למועמדים פוטנציאליים לעבודה בחברה, והחברה מעודדת את העובדים להפנות אותם אל הגורמים המתאימים בחברה. יחד עם זאת, לא ניתן כל העדפה כלפי בני משפחה או חברים על פני מועמדים אחרים. על העובדים לגלות רגישות ולא להשפיע על תהליך הגיוס לאחר ההפניה הראשונית. לא יתאפשרו יחסי כפיפות ישירים או עקיפים בין קרובי משפחה.

יישום הקוד האתי

​הנהלת החברה קבעה כי הממונה על הפעלת ויישום הקוד האתי בחברה תהיה המשנה למנכ"ל גב' גלית כספי. הממונה על הקוד האתי עומדת לרשות אנשי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי. למרות האמור, עובדי החברה יכולים להיוועץ אף עם הממונים עליהם או כל גורם מקצועי רלוונטי אחר בחברה, כאשר מתעורר אצלם ספק בדבר דרך הפעולה הראויה במסגרת מילוי תפקידם בחברה.

הפרת כללי הקוד האתי

הקוד האתי מהווה חלק בלתי נפרד מכללי המשמעת בחברה החלים על כל העובדים, והינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה של כלל עובדי החברה.החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משמעתיים ו/או משפטיים כלפי כל עובד אשר יעבור על איזה מהכללים המוזכרים בקוד האתי, לרבות, אך לא רק, פיטורים.

דיווח על הפרת הוראות

​החברה מצפה כי כל עובד אשר סבור כי אדם כלשהו מבקש ממנו לנהוג באופן בלתי חוקי, מוסרי או אתי, או אם יש לו חשד כלשהו כי עובד אחר נוהג כך, ידווח על כך באופן מיידי בהתאם לנוהל הדיווח המפורט בקוד זה. החברה מצפה מהעובדים לשתף פעולה בחקירות פנימיות לגבי התנהגות בלתי הולמת, ותנקוט בצעדי ענישה העומדים לרשותה בקשר עם הפרות הקוד.

פניות, דיווחים והגשת תלונות

כל פנייה בקשר עם הקוד האתי ויישומו והגשת דיווחים או תלונות בדבר הפרות חוק או הקוד האתי, בכל צורה שהיא, ניתן להגיש למנהל הישיר של האדם המדווח, או ליועצת המשפטית, או לממונה על הקוד האתי באמצעים הבאים:

הממונה על הקוד האתי (משנה למנכ"ל): גלית כספי galitc@pilat.co.il

יועצת משפטית: עו"ד הגר טלמור hagar@pilat.co.il

מתוך הבנת הצורך לאפשר אנונימיות במצבים מסוימים, החברה מאפשרת לעובדים הגשת פניות ודיווחים אנונימיים.