לחברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ – חברה ממשלתית בסיווג 4

לחברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ – חברה ממשלתית בסיווג 4

החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ חברה ממשלתית שהוקמה ב – 1967 על מנת ליצור ידע לצורך ניצול מושכל ושימור של משאבי הים, החופים והמים של ישראל. החברה עוסקת במחקר ופיתוח בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), מדעי האגמים (לימנולוגיה) וחקלאות ימית וביוטכנולוגיה.

דרוש/ה מנכ"ל/ית

תנאי סף :

  1. אזרח/ית ישראלי/ת שהוא/היא תושב/ת ישראל ושמלאו לו/לה לפחות 25 שנים.
  2. בעל/ת תואר אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר שלגביו התקבל אישור שקילות מטעם הגף להערכת תארים במשרד החינוך בישראל, באחד מן התחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, מדעי כדור הארץ וביולוגיה ימית, מדעי האגמים (לימונולוגיה), מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), חקלאות ימית, ביוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה ימית ומחקרי אגמים וסביבות מימיות.
  3. במהלך 12 השנים האחרונות (2020-2009), בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות, באחד או יותר מאלה, ובלבד שכל כהונה נמשכה שנתיים רצופות לפחות:
    1. בתפקיד בכיר (מנכ"ל או סמנכ"ל או בתפקיד מקביל לסמנכ"ל בכפיפות ישירה למנכ"ל) בתחום הניהול העסקי של גוף בעל אישיות משפטית, המעסיק באופן ישיר 150 עובדים לפחות, והנו בעל מחזור עסקים שלא יפחת מ-50 מיליון ₪, בכל אחת משנות הניסיון הנבחנות.
    2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (בשירות המדינה – בדרגה 43 ומעלה, או בזרועות הביטחון וההצלה בדרגת אל"מ ומעלה או דרגה מקבילה) ובתנאי שהניסיון הוא בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
    3. בתפקיד ניהולי בכיר (מנכ"ל, סמנכ"ל או בתפקיד מקביל לסמנכ"ל בכפיפות ישירה למנכ"ל) בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה שהנו מחקר ופיתוח בתחומי מדעי הטבע, או מדעי החיים, מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), או מדעי האגמים (לימנולוגיה) או חקלאות ימית או ביוטכנולוגיה, ובלבד שהגוף בו כיהן העסיק באופן ישיר 120 עובדים לפחות והינו בעל מחזור עסקים שלא יפחת מ-35 מיליון ₪, בכל אחת משנות הניסיון הנבחנות.
  4. לחלופין, בעל/ת תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר שלגביו התקבל אישור שקילות מטעם הגף להערכת תארים במשרד החינוך בישראל, שאינו נמנה עם התארים הנזכרים בסעיף 2 לעיל, ובלבד שהוא/היא בעל/ת ניסיון מצטבר של 12 שנים לכל הפחות במהלך 18 השנים האחרונות (2003-2020) בתפקיד או בכהונה המפורטים בסעיף הניסיון בסעיף 3 לעיל, ובלבד שכל כהונה נמשכה שנתיים רצופות לפחות, שמתוכן 6 שנים לפחות בגוף בעל אישיות משפטית בעלי מחזור עסקים שנתי של 70 מיליון ש"ח לפחות ומעסיקים 150 עובדים, בכל אחת משנות הניסיון הנבחנות. הוועדה לבדיקת מינוים תאשר שקיימים נימוקים מיוחדים למינויו/ה של המועמד/ת, והכל בכפוף ליתר התנאים המפורטים בחוק לעניין זה.

דרישות נוספות המהוות יתרון: משך שנות ניסיון ניהולי בכיר, בכירות התפקיד, היקף עובדים אותם ניהל/ה המועמד/ת באופן ישיר, היקף עסקים אותו ניהל/ה המועמד/ת, מגוון תפקידים ניהוליים במגוון מגזרים, ניסיון מוכח בהובלה והטמעה של מהלכים אסטרטגיים, ניסיון ניהולי בכיר בעבודה מול דירקטוריון בחברה בעלת פעילות עסקית, ניסיון בתחום המחקר המדעי, תואר באחד מן התחומים: מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי כדור הארץ, אוקיינוגרפיה, כימיה ימית, גאולוגיה ימית, ביולוגיה ימית, חקלאות ימית, לימונולוגיה ומתן יתרון לתארים מתקדמים, ניסיון ניהולי בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), מדעי האגמים (לימנולוגיה) וחקלאות ימית וביוטכנולוגיה, ניסיון ניהולי בכיר בעבודה עם/מול ארגוני /וועדי עובדים וכן בסוגיות כוח אדם, ניסיון ניהולי בכיר בפיתוח עסקי ו/או בעבודה מול/ בתוך ארגונים וחברות בינלאומיות, ניסיון בניהול פעילות פיננסית עסקית, ניסיון ניהולי במסגרת תפקידיו הבכירים בעבודה ב/מול מגזר ציבורי וניסיון ניהולי בסביבת עבודה מחקרית/אקדמית.

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו עד לתאריך 7.2.2021 בשעה 10:00. מובהר כי מועמדויות שיוגשו לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד מנכ"ל/ית" – אשר נמצא באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ocean.org.il כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות לתפקיד, תעודת שקילות (ככל ונדרשת), שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת מועמדותו/ה על ידי ועדת האיתור (להלן – "הצעת המועמדות").

הצעת מועמדות ללא צירוף "השאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד מנכ"ל/ית" כשהוא מלא וחתום לא תידון.

חברת "פילת" הוסמכה לטפל בסיוע להליך האיתור. לפיכך, את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת מייל pilat_ocean@talent-sys.com בציון משרה מספר 376. אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות פקס או דואר, או באמצעות "סוכן חכם" ואתרי מכרזים לא תידון.

ועדת האיתור תהא רשאית לפנות לממליצים שצוינו על ידי המועמד/ת וכן לממליצים נוספים, בתיאום ובהסכמה אקטיבית של המועמד/ת מראש בלבד, להפנות את המועמדים למבחני התאמה, ובכללם גם מבחני אמינות ומהימנות ושליטה בשפה האנגלית. עוד תהא הוועדה רשאית לפנות לחברת השמה ולהסתייע באיתור אקטיבי, לפנות למועמדים לבירורים, הבהרות, השלמות מידע וקבלת מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה. חרף האמור, יובהר, כי האחריות על הגשת המידע הנדרש באופן מלא ועדכני מוטלת אך ורק על המועמד/ת, כל סיכון הכרוך בחוסר במידע או אי בהירותו של מידע כאמור מוטל/ת על המועמד/ת בלבד.

כחלק מהליך האיתור, תיבחן רמת האנגלית של המועמדים, והמועמדים יידרשו להציג רמה שליטה טובה.

מינוי המנכ"ל/ית ייעשה בהתאם למתכונת ההליך כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, בכפוף ובהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, חוזר רשות החברות הממשלתיות לאיתור מנהל כללי בחברה ממשלתית, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין מינויים ועל פי כל דין אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים.

רק פניות מתאימות תענינה.

דירקטוריון החברה לחקר ימים ואגמים לישראל

(אם יוחלט על ידי הדירקטוריון על הליך איתור אקטיבי תיווסף למודעה את השורה הבאה: "ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה למועמדים פוטנציאליים להשתתף בהליך האיתור").